Comodo Endpoint Security Manager นี้ถูกออกแบบมาให้รองรับต่อแนวคิดพื้นฐานที่ว่า ถ้าหากผู้ดูแลระบบต้องการรักษาความปลอดภัยเครื่องลูกข่าย ข่าย ผู้ดูแลระบบก็จะต้องมีข้อมูลและสามารถควบคุมเครื่องลูกข่ายทั้งหมดได้เช่นกัน

โปรแกรมบริหารจัดการระบบแอนตี้ไวรัสที่ครบครัน ใช้งานง่าย มีระบบแจ้งเตือนเครื่องภายในเครือข่ายตรวจพบไวรัส สามารถบริหารจัดการข้อมูล ทั้งคอมพิวเตอร์และมือถือ